Відповідно до ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

    Відповідно до ст. 43 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

    Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.

    Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

Порядок звернення до суду регламентований процесуальним законодавством, зокрема Кодексом адміністративного судочинства України (надалі – КАС).
Так , ст.2 КАС визначає, що завданням  адміністративного  судочинства  є  захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб,  прав  та інтересів  юридичних осіб у  сфері публічно-правових  відносин від порушень  з боку органів державної влади,  органів місцевого самоврядування,  їхніх посадових  і  службових осіб,  інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій  на  основі  законодавства,  в  тому числі на виконання делегованих повноважень. 
До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких   рішень,   дій  чи  бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено  інший порядок судового провадження.
Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні: 
1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа  місцевого  самоврядування,  посадова  чи  службова особа  органу  місцевого  самоврядування,  крім тих,  які підсудні окружним адміністративним судам; 
2) усі  адміністративні  справи  з  приводу  рішень,  дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності; 
 3) усі адміністративні  справи  у спорах  фізичних  осіб з суб'єктами  владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення,  надання,  одержання пенсійних виплат, соціальних  виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним  страхуванням та інших соціальних  виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, 
пільг.  
Окружним адміністративним судам  підсудні  адміністративні справи, у  яких однією зі сторін є орган державної влади,  інший державний  орган,  орган  влади  Автономної  Республіки  Крим,  їх посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам. 
Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових  чи службових  осіб  місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача. 
Вищому адміністративному  суду  України  як  суду першої інстанції  підсудні  справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму.
У разі невизначеності цим Кодексом предметної  підсудності адміністративної   справи   така   справа  розглядається  місцевим адміністративним судом за вибором позивача. (ст.18 КАС)
Статтею 19 КАС визначаються правила територіальної підсудністі адміністративних справ. Адміністративні справи вирішуються адміністративним  судом за місцезнаходженням відповідача. Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень,    які   стосуються   інтересів конкретної   особи, вирішуються  адміністративними судами за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача. Адміністративні справи  з приводу оскарження нормативно-правових актів Президента України,  Кабінету  Міністрів України,  міністерства  чи  іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи  іншого суб'єкта  владних 
повноважень,  повноваження якого  поширюються  на  всю  територію України;  адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво України,  їхня посадова чи службова особа; а також адміністративні справи про  анулювання реєстраційного   свідоцтва   політичної   партії,   про   заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним  адміністративним  судом,  територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. У разі невизначеності  цим   Кодексом   територіальної 
підсудності  адміністративної  справи  така  справа  розглядається 
місцевим адміністративним судом за вибором позивача.
Стаття 181 КАС передбачає особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби. Учасники виконавчого провадження (крім   державного виконавця) та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, мають  право  звернутися  до  адміністративного  суду  із позовною заявою, якщо  вважають,  що  рішенням,  дією  або   бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби порушено їхні права,  свободи чи  інтереси,  а  також  якщо законом  не  встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності таких осіб. 
Позовну заяву може бути подано до суду: 
    у десятиденний строк з дня,  коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів; 
у триденний  строк  з  дня,  коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав,  свобод чи інтересів, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій. 
    Відповідачем у справах з приводу рішень, дій  або бездіяльності державного  виконавця  чи  іншої  посадової   особи державної виконавчої служби є  відповідний  орган  державної виконавчої служби. 
Про подання позовної заяви суд повідомляє  відповідача  не пізніше ніж наступного дня після відкриття провадження у справі. 
Адміністративна   справа  з приводу  рішень,  дій або 
бездіяльності  державного  виконавця  чи  іншої  посадової   особи державної виконавчої служби вирішується судом протягом десяти днів після відкриття провадження у справі.

Стаття 106 КАС встановлює вимоги до позовної заяви 

    У позовній заяві зазначаються: 
     1) найменування  адміністративного  суду,  до якого подається позовна заява; 
     2) ім'я (найменування)  позивача,  поштова  адреса,  а  також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 
     3) ім'я  (найменування)  відповідача,  посада  і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі; 
     4) зміст  позовних  вимог  і  виклад обставин,  якими позивач обґрунтовує свої вимоги; 
     5) у разі необхідності - клопотання про звільнення від сплати судового  збору;  про  звільнення  від  оплати правової допомоги і забезпечення надання правової  допомоги,  якщо  відповідний  орган відмовив  особі у забезпеченні правової допомоги;  про призначення судової експертизи;  про витребування доказів;  про виклик свідків тощо; 
     6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються. 
     На  підтвердження обставин,  якими обґрунтовуються позовні 
вимоги,  позивач зазначає докази, про які йому відомо і які можуть 
бути використані судом. 

До  позовної  заяви  додаються  її  копії  та  копії  всіх документів,  що  приєднуються  до  неї,  відповідно  до  кількості відповідачів,  документ про сплату судового збору,  крім випадків, коли його не належить сплачувати. 
Позовна   заява   підписується    позивачем    або    його представником із зазначенням дати її підписання. 
Якщо  позовна  заява  подається  представником,  то  у ній зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною  заявою  подається  довіреність  чи  інший  документ,  що підтверджує повноваження представника.