Неділя, 11 Квітня 2021

Доступ до публічної інформації

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

 

Надання публічної інформації Полонською районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

 

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

 

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

 

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

 

3) підпис і дату.

 

Для оформлення інформаційного запиту.

 

письмово:30500, м. Полоне, вул Л.Українки, 114, Районна державна адміністрація

(на конверті вказувати "Публічна інформація").

усно: телефон (03843) 3-24-44;
факс: (03843) 3-24-44;
електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011

Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, керуючись частиною другою статті 102 Конституції України, постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

забезпечувати в установленому порядку здійснення фінансування передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації» заходів, виконуваних розпорядниками інформації, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;

затвердити у визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк граничні норми витрат на копіювання та друк документів;

підготувати разом із Службою безпеки України та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект стосовно вдосконалення законодавчих актів щодо доступу до інформації з обмеженим доступом та відповідальності за порушення таких актів;

запровадити моніторинг виконання органами виконавчої влади Закону України «Про доступ до публічної інформації» та моніторинг судових рішень, прийнятих у зв'язку з порушенням права на одержання публічної інформації, здійснювати в разі потреби підготовку пропозицій щодо вдосконалення названого Закону та вносити їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України;

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо здійснення державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації;

ужити заходів щодо забезпечення уніфікованого підходу стосовно затвердження органами виконавчої влади інструкцій з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

2. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським, районним державним адміністраціям забезпечити безумовне виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема:

1)  розробити і затвердити:

форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо;

порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

2) запровадити облік запитів на інформацію;

3) визначити (утворити) спеціальні структурні підрозділи або визначити посадових осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, та завдання таких структурних підрозділів або осіб;

4) визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати такі місця відповідною оргтехнікою;

5) створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями;

6) створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх відсутності – в інший прийнятний для громадян спосіб);

7) забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність;

8) забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайтах, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію;

9) затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію, та оприлюднити їх в установленому порядку;

10) затвердити інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію;

11) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб; 

12) організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

13) забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації заступників керівників органів виконавчої влади, працівників структурних підрозділів та відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації;

14) сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

3. Покласти на керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади персональну відповідальність за забезпечення належного виконання відповідними органами вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4. Запропонувати органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

5 травня 2011 року

 

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади

    Відповідно до ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

    Відповідно до ст. 43 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

    Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.

    Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

Порядок звернення до суду регламентований процесуальним законодавством, зокрема Кодексом адміністративного судочинства України (надалі – КАС).
Так , ст.2 КАС визначає, що завданням  адміністративного  судочинства  є  захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб,  прав  та інтересів  юридичних осіб у  сфері публічно-правових  відносин від порушень  з боку органів державної влади,  органів місцевого самоврядування,  їхніх посадових  і  службових осіб,  інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій  на  основі  законодавства,  в  тому числі на виконання делегованих повноважень. 
До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких   рішень,   дій  чи  бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено  інший порядок судового провадження.
Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні: 
1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа  місцевого  самоврядування,  посадова  чи  службова особа  органу  місцевого  самоврядування,  крім тих,  які підсудні окружним адміністративним судам; 
2) усі  адміністративні  справи  з  приводу  рішень,  дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності; 
 3) усі адміністративні  справи  у спорах  фізичних  осіб з суб'єктами  владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення,  надання,  одержання пенсійних виплат, соціальних  виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним  страхуванням та інших соціальних  виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, 
пільг.  
Окружним адміністративним судам  підсудні  адміністративні справи, у  яких однією зі сторін є орган державної влади,  інший державний  орган,  орган  влади  Автономної  Республіки  Крим,  їх посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам. 
Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових  чи службових  осіб  місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача. 
Вищому адміністративному  суду  України  як  суду першої інстанції  підсудні  справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму.
У разі невизначеності цим Кодексом предметної  підсудності адміністративної   справи   така   справа  розглядається  місцевим адміністративним судом за вибором позивача. (ст.18 КАС)
Статтею 19 КАС визначаються правила територіальної підсудністі адміністративних справ. Адміністративні справи вирішуються адміністративним  судом за місцезнаходженням відповідача. Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень,    які   стосуються   інтересів конкретної   особи, вирішуються  адміністративними судами за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача. Адміністративні справи  з приводу оскарження нормативно-правових актів Президента України,  Кабінету  Міністрів України,  міністерства  чи  іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи  іншого суб'єкта  владних 
повноважень,  повноваження якого  поширюються  на  всю  територію України;  адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво України,  їхня посадова чи службова особа; а також адміністративні справи про  анулювання реєстраційного   свідоцтва   політичної   партії,   про   заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним  адміністративним  судом,  територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. У разі невизначеності  цим   Кодексом   територіальної 
підсудності  адміністративної  справи  така  справа  розглядається 
місцевим адміністративним судом за вибором позивача.
Стаття 181 КАС передбачає особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби. Учасники виконавчого провадження (крім   державного виконавця) та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, мають  право  звернутися  до  адміністративного  суду  із позовною заявою, якщо  вважають,  що  рішенням,  дією  або   бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби порушено їхні права,  свободи чи  інтереси,  а  також  якщо законом  не  встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності таких осіб. 
Позовну заяву може бути подано до суду: 
    у десятиденний строк з дня,  коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів; 
у триденний  строк  з  дня,  коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав,  свобод чи інтересів, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій. 
    Відповідачем у справах з приводу рішень, дій  або бездіяльності державного  виконавця  чи  іншої  посадової   особи державної виконавчої служби є  відповідний  орган  державної виконавчої служби. 
Про подання позовної заяви суд повідомляє  відповідача  не пізніше ніж наступного дня після відкриття провадження у справі. 
Адміністративна   справа  з приводу  рішень,  дій або 
бездіяльності  державного  виконавця  чи  іншої  посадової   особи державної виконавчої служби вирішується судом протягом десяти днів після відкриття провадження у справі.

Стаття 106 КАС встановлює вимоги до позовної заяви 

    У позовній заяві зазначаються: 
     1) найменування  адміністративного  суду,  до якого подається позовна заява; 
     2) ім'я (найменування)  позивача,  поштова  адреса,  а  також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 
     3) ім'я  (найменування)  відповідача,  посада  і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі; 
     4) зміст  позовних  вимог  і  виклад обставин,  якими позивач обґрунтовує свої вимоги; 
     5) у разі необхідності - клопотання про звільнення від сплати судового  збору;  про  звільнення  від  оплати правової допомоги і забезпечення надання правової  допомоги,  якщо  відповідний  орган відмовив  особі у забезпеченні правової допомоги;  про призначення судової експертизи;  про витребування доказів;  про виклик свідків тощо; 
     6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються. 
     На  підтвердження обставин,  якими обґрунтовуються позовні 
вимоги,  позивач зазначає докази, про які йому відомо і які можуть 
бути використані судом. 

До  позовної  заяви  додаються  її  копії  та  копії  всіх документів,  що  приєднуються  до  неї,  відповідно  до  кількості відповідачів,  документ про сплату судового збору,  крім випадків, коли його не належить сплачувати. 
Позовна   заява   підписується    позивачем    або    його представником із зазначенням дати її підписання. 
Якщо  позовна  заява  подається  представником,  то  у ній зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною  заявою  подається  довіреність  чи  інший  документ,  що підтверджує повноваження представника.

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності.

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

 

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.