Понеділок, 17 Січня 2022

Регламент

***

У К Р А Ї Н А

ПОЛОНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

11.04.2018

Полонне

143/2018-р

Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 05.08.2015 року № 279/2015-р

 

На підставі статті 45 Закону України “Про місцеві державні адміні­страції”, розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.04.2018 року № 34/2018-р/к «Про відпустку Солодкого В.В.»:

1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 05.08.2015 року № 279/2015-рПро затвердження регламенту Полонської районної дер­жавної адміністрації”, виклавши додаток до нього у новій редакції (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів, апарату райдержадміністрації організувати ознайомлення працівників з регламентом Полонської районної державної адміністрації у частині внесених змін та зобов’язати їх керуватися ними у практичній діяльності.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 12.02.2018 року № 48/2018-р «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 05.08.2015 року № 279/2015-р».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Перший заступник

голови адміністрації Т.Шамрай

 

Затверджено

Розпорядження голови районної державної адміністрації

11.04.2018 № 143/2018-р

РЕГЛАМЕНТ

Полонської районної державної адміністрації

Загальні положення

1. Регламент районної державної адміністрації (далі – Регламент), роз­роблений на основі чинного законодавства, регулює організаційно-проце­дурні питання діяльності районної державної адміністрації, визначає меха­нізм орга­нізації взаємодії голови, першого заступника, заступника голови, керівника апарату (керівницт­ва), апарату, структурних підрозділів адміністра­ції по реалізації своїх повно­важень, здійснення апаратом правового, органі­заційного, матеріально-техніч­ного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

2. Розгляд в районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником, заступником голови (далі – заступники голови), керівником апарату райдержадміністрації, структурними підроз­ділами районної держав­ної адміністрації (далі – струк­турні підрозділи), тери­торіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі – територіальні органи), а також консультативними, дорадчими та ін­шими допоміжними органами, службами і комісіями, утво­реними головою адміністрації.

3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держа­ви.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, за­лучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що на­лежать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл обов’язків між заступниками голови, іншими посадовими особами районної державної адміністрації здійснюється головою районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

структурних підрозділів, діяльність яких контролювати­меться відповідною посадовою особою;

територіальних органів, координацію діяльності яких здійснює посадова особа та за­безпечує сприяння таким органам у виконанні покладених на них завдань від­повідно до законодавства;

підприємств, установ, організацій щодо яких посадова особа забезпечує відповідно до законодавства реалізацію державної політики;

порядку заміщення голови райдержадміністрації, його заступників у разі їх відсутності.

Головою районної державної адміністрації визначаються також обов’язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності відпо­від­них виконкомів рад з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації та її апа­рату роз­роб­ляються керівниками цих підрозділів, погоджуються із заступни­ками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату рай­держадміністрації і затверджу­ються розпорядженням голови районної держав­ної адміністрації.

Планування роботи районної

державної адміністрації

6. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річ­ними), поточними (квартальними), а у разі потреби оперативними (місячни­ми) планами, які затверджуються розпорядженням її голови за формою згід­но з додатком 1.

7. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою ство­рен­ня умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозді­лів та апарату.

8. Формування планів роботи районної державної адміністрації здій­снюється відділом організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, по­годжени­ми із заступниками голови (відповідно до роз­поділу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуля­торних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України “Про заса­ди державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

9. Пропозиції до плану роботи районної державної адміністрації, по­годжені із заступниками голови (відповідно до розпо­ділу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації подають­ся структурними підрозді­лами та відділами апарату відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміні­страції не пізніше ніж за місяць до початку року (кварталу).

У разі потреби такі пропозиції можуть надаватися безпосередньо за­ступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, а також центральними органами виконавчої влади.

10. Сформований відділом організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату адміністрації та по­годжений у встановленому порядку проект плану роботи районної держав­ної адміністрації вноситься на розгляд голові адміністрації та затверджується розпо­рядженням голови районної державної адміні­страції, і не пізніше ніж у триден­ний строк після його затвердження доводиться до вико­навців, а також надси­лається до обласної державної адміністрації.

11. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спря­мо­вані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента Ук­раїни та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади ви­щого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, дер­жавних, обласних і районних програм соціально-еконо­мічного та культурного розвитку, здійснення інших, визначених законами, а також делего­ваних районною радою повноважень, та забезпечення реалізації державної політики.

До плану роботи районної державної адміністрації включаються:

актуальні питання, пов’язані зі здійсненням заходів щодо соціально-еконо­мічного розвитку району, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язан­ням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів вико­навчої влади, їх взаємодією з органами місцевого само­врядування, які потре­бують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови районної державної адмі­ністрації і його заступ­ників та вжиття додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови обласної держав­ної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься у порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участі.

Плани роботи повинні містити питання:

підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації за рік, квартал, місяць, відповідно, із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів, районних державних адміністрацій з виконання актів законодавства, роз­поряджень го­лови обласної державної адміністрації.

Заплановані питання щодо роботи структурних підрозділів адміністра­ції, районних державних адміністрацій, як пра­вило, повинні передбачати про­ведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні струк­турні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запропо­нованих заходів, а також строки їх здійснення.

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням голови районної державної адміністрації.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішен­ням її голови на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації.

13. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються за­ступниками голови (відповідно до розподілу обов’яз­ків), керівником апарату райдержадміністрації за 3 дні до початку кварталу (місяця). Порядок плану­вання роботи струк­тур­них підрозділів апа­рату райдержадміністрації встанов­лює керівник апарату районної державної адміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату рай­держ­адміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 11 цього Регла­менту.

14. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи струк­турного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розпо­ділу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації.

15. Контроль за виконанням планів роботи районної державної адмі­ні­страції, її структурних підрозділів та апарату здійснюється заступниками голови (відпо­відно до розподілу обов’яз­ків), керівником апарату райдержадмі­ністрації.

Узагальнення інформації про виконання плану роботи районної дер­жав­ної адміністрації за попередній квартал, рік здійснюється загальним відділом апа­рату районної державної адміністрації на підставі інформацій, наданих не піз­ніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, роком структур­ни­ми підроз­ділами апарату та районної державної адміністрації після погодження із заступниками голови (відповідно до розпо­ділу обов’язків), керівником апа­рату райдержадміністрації.

Голові районної державної адміністрації подається узагальнена інфор­мація про виконання плану роботи за попередній квартал, рік до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, роком.

16. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, проводиться її апа­ратом на основі звітів структурних підрозділів адміністрації та її апарату, затверджених за­ступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирі­шуються райдержадміністрацією, її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.


Організація роботи апарату районної

державної адміністрації

17. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється від­повідно до цього Регламенту та положення про апарат, що затверджу­ється розпорядженням голови райдержадміністрації.

18. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень;

розробляє за доручен­ням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та з питань управління персоналом;

перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації ви­ко­нання актів законодавства, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови райдержадміністрації (з питань здійс­нення повноважень райдержадміністрації), структурними підроз­ділами рай­держадміністрації, а також виконавчими комітетами рад;

вивчає та уза­галь­нює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу у розв’я­занні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяль­ності;

здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформа­ційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпо­ряджень та доручень голови райдержадміністрації;

за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визна­чених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удос­коналення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємо­дії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відпо­відних територій;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає ме­тодичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосу­вання, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозді­лами, апара­том та посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу райдерж­адміністрації та її апарату, які розглядаються головою, заступниками голови, керівником апарату рай­держадміністрації;

організовує та проводить відповідно до законодавства внутрішній аудит в апараті, структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконавчих комітетах рад, а також підприємствах, установах та організаціях, які належать до сфери управління районної державної адміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропо­зиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

забезпечує дотримання режиму роботи в ад­міністративному будинку райдержадміністрації;

забезпечує організацію прий­мання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях адмініс­трації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в облдержадміні­стра­ції відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таєм­ниці;

забезпечує висвітлення діяльності облдержадміністрації;

виконує відповідно до цього Регламенту та положення про апарат інші функції.

19. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із обласною державною адміністрацією, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, структурними підрозділами райдерж­адміністрації, а також з виконавчими орга­нами рад.

Організація роботи з персоналом

20. Робота з персоналом в райдержадміністрації спрямовується на комп­лексне вирішення питань щодо комплектування місцевих органів вико­нав­чої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

21. Організацію роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації здій­снює заступник керівника апарату райдержадміністрації, у структурних підрозділах рай­держадміністра­ції – відповідальна особа по роботі з персоналом, а в підрозділах, які мають штатну чи­сельність до п’яти осіб, виконання роботи з персоналом покла­дається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах райдерж­адмініс­трації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та враху­вання можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здіб­ностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професій­ному зростанні.

22. Прийняття на державну службу в районну державну адміністра­цію та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому зако­нодавством про державну службу.

23. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх служ­бової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

24. Районна державна адміністрація розглядає і вносить у встановле­ному порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, районної державної адмінстрації та заохочує працівників апарату і струк­турних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

25. На кожного прийнятого на роботу до районної державної адміні­страції працівника оформляється особова справа.

26. Облік робочого часу працівників апарату районної державної адмі­ністрації здійснюється заступником керівника апарату райдержадміністрації за табелями встановленої форми та, у разі необ­хідності, із засто­суванням контрольних журналів фіксації робочого часу та службових відлу­чень. Підписані відпові­дальними за облік робочого часу осо­бами та затверд­жені керівником апарату табелі у встановлені строки подаються до відділу фінан­сово-господар­ського забез­печення апарату для нарахування заробітної плати.

27. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управ­ління персоналом, добір персоналу, документальне оформлення вступу на дер­жавну службу, її проходження та припинення, планування та організацію захо­дів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців апарату, керівників, заступників керівників структурних підрозді­лів райдерж­адміністрації несе заступник керівника апарату райдерж­адміністрації.

28. Щорічні відпустки працівникам апарату районної державної адмі­ністрації надаються в установленому законодавством порядку згідно з графі­ками відпусток та попередньо погоджуються з профспілковим комітетом.

29. Відпустки голові, заступникам голови районної державної адміні­страції надаються розпорядженням голови районної державної адміністрації. Відпуст­ки працівникам малочисельних структурних підрозділів, керівникам структурних підрозділів та іншим працівникам апарату районної державної адміністрації надаються за наказами керівника апарату райдержадміністрації.

30. Керівники самостійних структурних підрозділів райдержадміні­страції за погодженням з головою районної державної адміністрації видають наказ про своє відбуття у відпустку, копія якого надається заступнику керівника апарату райдержадміністрації.

Організація роботи з документами та

контроль за їх виконанням

31. Організація роботи з документами в районній державній адміні­страції здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства, що затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації, розробленої відпо­відно до Типо­вої інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді мі­ністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, за­твердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.

Організація роботи з документами, що містять обмежений доступ, здійснюється в установленому законодавством порядку.

32. Відповідальність за організацію виконання документів несуть го­лова, заступники голови (відповідно до роз­поділу обов’язків), керівник апарату, керівники структур­них підрозділів районної державної адміністрації та її апарату.

33.  Контроль за виконанням здій­снюється стосовно зареєстрованих до­кументів, у яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених зако­нами України, акта­ми і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів Ук­раїни, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації та райдержадмінстрації, роз­гляд звернень ко­мітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів Ук­раїни, депутатів місцевих рад, запитів на інформацію, звернень громадян.

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, до­рученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджен­нями та дорученнями голови обласної та районної державної адміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депу­татів України, депутатів місцевих рад здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації, за розглядом звернень громадян та запитів на інформацію – загальним відділом, та інших документів, у тому числі вихідних, – загальним відділом апа­рату райдержадмі­ні­страції.

Контроль за виконанням документів по суті питань, з яких вони прийняті, покладається на заступників голови (відповідно до розподілу обо­в’язків), керівника апарату, керівників структурних під­розділів райдерж­адміністрації, до компе­тенції яких входить вирішення по­став­лених у до­кументах завдань, голів рад об’єднаних територіальних громад, сільських голів з питань делегованих повно­важень органів виконавчої влади.

34. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, актів та до­ручень Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, листів цен­тральних органів виконавчої влади розробляється у разі потреби план кон­тролю, у якому визначаються контрольні строки виконання зав­дань.

35. Контроль за виконанням актів законодавства, актів і доручень Пре­зи­дента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів облдерж­адмі­ністрації та райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу й узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними зав­дань, що надходить від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характери­зу­ють стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки органі­зації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засі­даннях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників.

36. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання до­кумен­тів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встанов­лення проміж­них контрольних строків подаються голові районної державної адміністрації або його заступникові (відповідно до розподілу обов’язків), керівнику апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за 10 днів до закін­чення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови обласної дер­жавної адмі­ністрації, голови районної державної адміністрації або планом контролю.

37. За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про мо­жли­вий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату дає доручення виконав­цям вжити додаткових заходів для усунення причини.

38. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається, відповідно, обласній державній адміністрації, іншим органам виконавчої влади вищого рівня підписує голова, заступники голови (відповідно о розподілу обов’язків) керівник апарату районної держав­ної адміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі пись­мового звіту виконавця або іншого документа, що підтверджує його вико­нання, за письмовою згодою голови, за­ступника голови (відповідно до розпо­ділу обов’язків) або керівника апарату районної державної адміністрації.

Організація розгляду звернень громадян та

проведення особистого прийому громадян

39. Реалізація громадянами України конституційного права на звер­нення в районній державній адміністрації здійснюється згідно з вимогами За­кону України “Про звернення громадян” та інших нормативно-правових актів.

Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діло­вод­ства та проведення особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструк­ції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місце­вого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, органі­заціях незалежно від форми власності, у засобах масової інформації, затверд­женої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

40. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадмініс­тра­ції, його заступники та керівник апарату згідно з графіком, який зат­верджу­ється головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інфор­мації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації про­водяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміні­страції.

Загальний відділ апарату райдержадміні­страції щоквартально аналізує роботу з розгляду звернень, узагальнює про­позиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усу­нення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, кон­тролює ви­рішення порушених у них питань.

41. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної пра­вової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюється відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

І ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ІЗ ЗАПИТУВАЧАМИ

42. Реалізація громадянами України конституційного права на вільний доступ до інформації в районної державній адміністрації здійснюється згідно з вимогами законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів.

43. Організація розгляду запитів на інформацію покладається на відповідальну особу з питань запитів на інформацію районної державної адміністрації.

44. Запити на інформацію можуть бути подані до райдержадміністрації у письмовій, усній чи іншій формі (поштою, за телефоном, факсом, електронною поштою) за вибором запитувача.

Заповнення та подання запитів на інформацію здійснюється відповідно до Порядку складання, подання запиту на інформацію до райдержадміністрації.

45. Усі запити на інформацію підлягають реєстрації. Діловодство за запитами на інформацію ведеться загальним відділом апарату райдержадміністрації.

46. Щодо запитів, які надійшли від запитувача, здійснюється карткова система реєстрації.

Запиту присвоюється реєстраційний індекс у форматі 02-10/2011, де 02 – номер справи, в якій зберігається документ, 10 – номер запиту у порядку надходження, 2017 – поточний рік.

47. Діловодство за документами, складеними на виконання запитів на інформацію, ведеться загальним відділом апарату райдержадміністрації у встановленому порядку.

Реєстраційні картки, запити на паперових носіях та відповіді на них формуються у справи та зберігаються протягом 2 років з дати реєстрації у відповідальної особи з питань запитів на інформацію, після чого передаються в архів загального відділу апарату райдержадміністрації.

48. Первинний розгляд запитів на інформацію із наданням доручень на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює голова райдержадміністрації, а у випадку його відсутності – перший заступник, заступники голови райдержадміністрації.

Відповідальна особа з питань запитів на інформацію передає через загальний відділ апарату райдержадміністрації запити структурним підрозділам райдержадміністрації та її апарату, які згідно з резолюціями готують проект відповіді запитувачу.

Працівники структурних підрозділів райдержадміністрації невідкладно (протягом однієї години після отримання повідомлення про надходження запитів) отримують запити в загальному відділі апарату райдержадміністрації.

49. Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, яким надано доручення на підготовку проекту відповіді запитувачу, подають проект відповіді відповідальній особі з питань запитів на інформацію. До проекту відповіді у разі необхідності додаються копії документів.

Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не може перевищувати 5 робочих днів. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжений до 20 робочих днів.

У разі продовження терміну розгляду запиту відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації та її апарату, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного в реєстраційній картці відповідного запиту як термін виконання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин продовження та передає його на розгляд відповідальній особі з питань запитів на інформацію.

У випадку надходження запиту на інформацію, необхідну для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, відповідальна особа з питань запитів на інформацію перевіряє обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації» та об’єктивні обставини відповідного запиту. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованим, він розглядається в загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

Якщо запит на інформацію стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).

50. Підготовлений проект відповіді запитувачу, завізований керівником структурного підрозділу, який готував проект (у випадку, коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують усі керівники), передається відповідальній особі з питань запитів на інформацію, яка також візує проект відповіді та надає на підпис голові, першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації згідно з компетенцією, визначеною розподілом обов’язків. У разі їх відсутності підпис на відповіді ставить посадова особа відповідно до взаємозаміщення повноважень між ними.

Після підписання відповідь на запит разом з додатками передається відповідальною особою з питань запитів на інформацію до загального відділу апарату райдержадміністрації для відправлення запитувачу.

51. Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовленого структурним підрозділом проекту відповіді.

52. Контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату здійснює відповідальна особа з питань запитів на інформацію.

Датою фактичного виконання відповідним структурним підрозділом райдержадміністрації та її апарату завдання з розгляду відповідного запиту на інформацію вважається дата передачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію завізованої керівником структурного підрозділу відповіді на запит , яка проставляється на відповіді.

У разі порушення термінів підготовки проекту відповіді запитувачу структурним підрозділом райдержадміністрації та її апарату відповідальна особа з питань запитів на інформацію протягом одного робочого дня інформує про цей факт заступника голови райдержадміністрації для вжиття відповідних заходів.

53. У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію закону, на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту залучаються працівники юридичного відділу апарату райдержадміністрації для невідкладного надання правової допомоги і ідентифікації документа.

Якщо документ містить одночасно ознаки запиту на інформацію та звернення громадян, то в частині звернення він передається на розгляд загальному відділу для розгляду його відповідно до Закону України «Про звернення громадян», у частині запиту на інформацію документ розглядається відповідальною особою з питань запитів на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У випадку якщо частина документу не відноситься до сфери дії вказаних законів, то в цій частині документ передається загальному відділу апарату райдержадміністрації для розгляду його в загальному порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства у Полонській районній державній адміністрації.

Організація правового забезпечення діяль­ності районної державної адміністрації

54. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також на­дання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації.

Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності рай­держадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату –керівнику апарату районної державної адмі­ністрації.

55. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Мі­ністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відпо­відно до Конституції та законів України, та розпорядженнями голови облдержадміністрації та рай­держадміністрації, наказами керівника апарату.

56. Основними завданнями юридичного відділу є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділа­ми, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань за­стосування законодавства.

57. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голо­ви райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадмі­ні­страції;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдерж­адміністрації, наказів керівника апарату, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповід­ності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації, накази керів­ника апарату є норма­тивно-правовими актами і підлягають державній реєстра­ції у Головному територіаль­ному управлінні юстиції в області;

надає методичну допомогу працівникам апарату та керівникам струк­тур­них підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціо­нальних обов’язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших держав­них органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержад­мі­ністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний відділ, що затверджується головою районної державної адміністрації.

58. Начальник юридичного відділу:

здійснює керівництво роботою юридичного відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в райдержадмініс­трації;

організовує роботу працівників юридичного відділу, дає відповідні дору­чення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції сто­совно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідаль­ності згідно із законодавством;

виконує інші передбачені законодавством функції.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії районної державної адміністрації

59. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її го­лова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, коле­гії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова адміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними спра­вами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 утворюється громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

60. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції рай­держадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності розпо­рядженням голови районної державної адміністрації утворюється колегія районної державної адміністрації (далі – колегія) у скла­ді голови районної державної адміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керів­ників струк­турних підрозділів райдержадміністрації.

До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місце­вого самоврядування.

До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за про­позицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

61. Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому при­сутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдерж­адміністрації, позачергові – у міру потреби.

62. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю го­лосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голо­сів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосовано процедуру таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження. В окремих випадках за підсумками засідання колегії можуть також видаватися доручення голови і протокольне рішення.

63. Апаратом райдержадміністрації здійснюється організаційне забезпе­чення засідань колегії, у тому числі стенографування та оформлення про­токолів засідань – загальним відділом, технічний запис – відділом організаційної роботи, інформа­ційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

64. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Положен­ням про колегію Полонської районної державної адміністрації, затверд­женим розпорядженням голови адміністрації, прийнятим відповідно до Типового по­ложення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затверд­женого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1569, та цим Регламентом.

65. Засідання діючих при райдержадміністрації дорадчих органів (комі­сій, рад, робочих груп тощо) проводяться по мірі необхідності. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпе­чується відпові­дальними секретарями або іншими особами, визначеними керівниками зазна­чених органів, відповідно до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації.

Порядок підготовки і проведення нарад та інших заходів

66. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структур­них підрозділів районної державної адміністрації проводять відповідно до плану роботи районної державної адміністрації наради з метою оперативного роз­гляду та вирішення питань, що належать до повноважень районної дер­жавної адміністрації.

Щопонеділка проводяться наради:

з 09.00 до 10.00 години – головою районної державної адміністрації із заступниками голови, керівником апарату адміністрації. На на­раду можуть запрошуватися інші особи за окремим списком, який подається голо­вою райдержадміністрації. Наради протоколюються посадовою особою, визначе­ною головою райдерж­адміністрації;

з 10.00 до 11.00 години – заступни­ками голови адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату з керів­никами структурних підроз­ділів райдержадміністрації, її апа­рату, за підсумками яких, у разі потреби, праців­никами загального відділу апарату райдержадміні­страції оформ­лю­ються прото­кольні доручення;

з 11.00 до 12.00 години – у струк­турних підрозділах адміні­страції та її апарату.

Плани проведення нарад затверджуються відповідними посадо­вими осо­бами. Пропозиції про строки, час, місце та інші питання, пов’язані з органі­за­цією підготовки і проведення нарад, семінарів та інших заходів, погоджу­ються із керівником апарату районної держав­ної адміні­страції.

Організація проведення нарад за участі голови районної державної адмі­ністра­ції та його заступників покладається на апарат або відповідні структурні під­розділи районної державної адміністрації.

67. Участь в районних заходах керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників погоджується з головою районної державної адміністрації, інших категорій працівників органів місцевого самоврядування – із заступниками голови (від­повідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

68. Повідомлення про запрошення на районні заходи, які проводяться головою райдержадміністрації, і реєстрація при­буття на них керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників, керівників структурних підрозділів апарату та райдержадміністра­ції, терито­ріальних органів, районних установ і організацій здійснюється відділом організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату адміністрації та секретарем керівника адміністрації; під головуванням заступників голови (відповідно до розподілу обов’язків) – відділом організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату адміністрації; інших категорій учасників заходів – відповідними струк­турними під­розділами адмі­ні­страції.

69. Підготовка приміщень до нарад, інше господарське забезпечення здійснюється відділом фінансово-госпо­дар­ського забез­печення апарату спільно із структурними підрозділами районної державної адміні­страції, відпо­відальними за підготовку і проведення за­ходів.

70. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунту­ван­ня причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради зав­часно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день прове­дення наради.

71. Рішення, прийняті на нарадах, оформлюються протоколами не піз­ніше ніж у триденний термін. Оформлення протоколів нарад під голову­ванням голови районної державної адміністрації здійснюється загальним від­ділом апа­рату, інших нарад – структурними підрозділами адміністрації, від­повідаль­ними за підготовку і проведення нарад.

Протокол наради підписується головуючим.

За результатами розгляду питань на нарадах можуть видаватися розпо­рядження або доручення голови районної державної адміністрації.

72. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови районної державної адміністрації та його заступників, здійснюється апаратом, а в окремих випадках – структурними підрозділами районної державної адміні­стра­ції, які подають посадовій особі, що проводила нараду, аналі­тичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.

73. Офіційне повідомлення засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати підрозділ районної державної адміністрації, що відповідає за зв’язки з громадськістю та засобами масової інформації, або посадова особа, уповноважена головою районної державної адміністрації.

74. Підготовка проведення заходів до пам’ятних дат, урочистих подій тощо покладається на заступників голови райдерж­адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату і ведеться згідно з планами підго­товки заходів, які затверджуються головою райдержадміні­страції.

75. Підготовка робочих поїздок керівництва районної державної адміністрації до району здійс­нюється згідно з планами підготовки, проекти яких розробляються відділом організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації. Цим відділом форму­ється про­грама перебування на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів райдержадміністрації щодо об’єктів відвідування, погоджених із зас­тупниками голови (відповідно до розподілу обов’язків).

Загальне керівництво підготовкою робочих поїздок керівництва районної державної адміністрації здійснює перший заступник голови райдержадміністрації.

76. Відповідальність за підготовку окремих об’єктів і заходів, перед­баче­них програмою перебування, а також документів, визначених планом підготовки, несуть заступники голови (відповідно до розподілу обов’яз­ків), керівник апарату, керівники струк­турних підрозділів райдержадміністрації.

77.  Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації у процесі під­готовки робочих поїздок взаємодіє з відповідними підрозділами обласної державної адміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, узагальнює надані струк­турними підроз­ділами матеріали і подає документи керівництву райдерж­адміністрації.

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації

78. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, за власною ініціа­тивою видає одноособово в межах повноважень адміністрації розпоряджен­ня.

79. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують відділи апарату, структурні під­розді­ли районної державної адміністрації, а також територіальні підрозді­ли централь­них органів виконавчої влади, районні установи (далі – інші органи).

У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком струк­турним підрозділам районної державної адміністрації чи її апарату, або іншому органу, виконавець, зазначений першим, є головним роз­роб­ником.

80. Проекти розпоряджень до їх внесення районній державній адмі­ні­страції підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими струк­тур­ними підрозділами районної державної адміністрації, у разі потреби – інши­ми органами.

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адмі­ністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної гро­мади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самовря­ду­вання для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні під­розділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінте­ресованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консуль­тації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформа­ційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк бе­руть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

81. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які розроб­ляються на виконання актів законодавства та доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, голови обласної державної адміністрації погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпоряд­ження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

Погоджений проект розпорядження візується керівниками зазначених структурних підрозділів органів та організацій.

82. Погодження проекту розпорядження відбувається у паспорті роз­порядження, зразок якого встановлений Інструкцією з діловодства у Полонській районній державній адміністрації, у якому зазначаються заінтересо­вані структурні підрозділи, органи та організації, які:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розроб­ником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розроб­ни­ком;

не висловили своїх позицій щодо проекту розпорядження.

83. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структур­них підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо про­екту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді прото­колу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним роз­робником.

84. Головний розробник готує та вносить разом із проектом розпо­ряд­ження пояснювальну записку (додаток 3), що повинна містити необхідні роз­рахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших ре­зуль­татів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформа­ційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чо­тирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадро­вих питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з ін­ших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень норматив­ного характеру, у тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

85. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого роз­порядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряд­жень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються поло­ження (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викла­дення їх у новій редакції.

86. У разі проведення публічного обговорення проекту розпоряд­жен­ня головний розробник вносить його разом з довідкою, у якій зазна­чаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рі­шення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

87. Проект розпорядження із соціально-економічних питань може мати вступну частину (преамбулу), у якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проб­лем, визначається мета видання розпорядження, або така інформація додається додатком до нього.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямова­ни­ми на досягнення в найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби про­міжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід вико­нання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадмі­ні­стра­ції.

88. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки ре­гуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регулятор­ного впливу відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуля­торної політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Мі­ністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

копію рішення Державної регуляторної служби України про його погод­ження разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

89. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником ор­гану, що є головним розробником, та вноситься голові районної державної адміністрації разом з документами, передбаченими підпунктами 69-77 цього Ре­гламенту.

За дорученням голови місцевої держадміністрації або його заступника (від­повідно до розподілу обов’язків), керівника апарату опрацювання внесеного проекту розпоряджен­ня проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміні­страції не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апа­рату райдержадміністрації.

90. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій екс­пер­тизі у юридичному відділі.

У разі коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністра­ції з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ до­повідає про це керівнику апарату районної державної адміні­страції, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (до­даток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та ма­теріали до нього.

Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведен­ням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

91. Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та за­конам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання про­блеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встанов­ле­ним цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими орга­нами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує заува­ження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не може бути усунено шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок (додаток 6).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на норма­тив­но-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текста­ми зазначених актів.

Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необ­хід­ність внесення до нього істотних змін, проект повертається для дооп­рацю­вання та повторного погодження.

92. Проект розпорядження візується працівниками апарату, які здій­снювали його опрацювання (в обов’язковому порядку працівниками юри­дич­ного та загального відділів), першим заступником голови або заступни­ком го­лови райдержадміністрації, що відповідає за його підготовку, а також у разі потреби іншими заступниками голови, та передається керівнику апарату рай­держадміністрації для доповіді його голові районної дер­жавної адміністрації.

Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного ха­рактеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпоряд­женнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпоряджен­ня доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного ха­рактеру підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управ­лінню юстиції в області згідно з Положенням про державну реєстрацію норма­тивно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів госпо­дарського уп­равління та контролю, що стосуються прав, свобод і закон­них інтересів гро­мадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим поста­новою Ка­бінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

93. Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного ха­рактеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюднен­ню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не вста­новлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження голови райдержадміністрації, зазначені у першому і другому абзацах цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяль­ності” здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

94. Додатки до розпоряджень голови районної державної адміні­стра­ції є невід’ємною частиною розпоряджень і підписуються керівником апарату рай­держадміністрації.

95. Підписані головою районної державної адміністрації розпоряд­ження реєструються в установленому порядку загальним відділом і надси­ла­ються заінтересованим органам та організаціям згідно з розрахунком роз­силання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у встановле­ному її головою порядку.

Підписані головою райдержадміністрації розпорядження, що мають нор­мативно-правовий характер, загальний відділ апарату райдержадміні­страції ра­зом із супровідним листом за підписом керів­ника апарату райдержадмі­ністрації та електронним варіантом нормативно-правового акта подає протя­гом п’яти робочих днів після прийняття на державну реєстрацію у Головне територіальне управління юстиції в області.

Публічне обговорення проекту розпорядження

голови районної державної адміністрації

96. Проекти нормативно-правових актів районної державної адміні­стра­ції виносяться на громадське обговорення шляхом оприлюднення у порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інфор­мації”, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідклад­них випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюд­ню­ються негайно після їх підготовки.

97. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів ши­ро­ких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, пе­редбачає затвердження районних програм економічного, соціального, куль­тур­ного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її роз­витку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інфор­мації або доведення до відома населення в інший спосіб.

98. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпо­рядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції голов­ного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпо­ряд­ження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та ін­фор­мацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очі­кувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівни­ками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апа­рату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівни­ком органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обгово­рення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити у ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюд­нюється у порядку та у спосіб, передбачені статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

99. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення пу­блічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та ін­формацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабі­нету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.

100. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обго­ворення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, уза­гальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовжен­ня строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

Взаємовідносини райдержадміністраії з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

101. Взаємовідносини з обласною державною адміністрацією, іншими органами державної влади, органами місце­вого самоврядування здійснюються керівництвом, апаратом, структурними підроз­ділами районної державної адміністрації на відповідних рівнях в установле­ному законодавством порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

102. Координація взаємовідносин районної державної адміністрації із обласною державною адміністрацією, централь­ними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування здій­сню­ється керівництвом районної державної адміністрації.

103. Відповідальність за координацію взаємовідносин апарату районної дер­жавної адміністрації із обласною державною адміністрацією, іншими органами державної влади, їх територіальними орга­нами та органами міс­цевого самоврядування покладається на керівника апа­рату районної державної адміністрації.

104. Взаємовідносини районної державної адміністрації з районною ра­дою та іншими органами місцевого самоврядування здійснюється з метою забезпе­чення чіткого і злагодженого їх функціонування шляхом сприяння реалізації їх повноважень.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегова­них повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

105. Контроль за діяльністю місцевих органів виконавчої влади, атакож за реалізацією виконавчими комітетами Полонської міської, Понінківської селищної рад об’єднаних територіальних громад, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється районною державною адміністрацією шляхом аналізу виданих ними актів, проведення перевірок, подання інформації про виконання повноважень.

Реалізацію делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчими комітетами Полонської міської, Понінківської селищної рад об’єднаних територіальних громад, сільських рад, розташованих на території району, контролює районна державна адміністрація.

Райдержадміністрація один раз на півріччя до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, надсилає до облдержадміністрації інформацію про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади та здійснення контролю за цією роботою за встановленою обласною державною адміністрацією формою.

106. Копії актів виконавчих органів Полонської міської, Понінківської селищної рад об’єднаних територіальних громад, сільських рад, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади приймаються та реєструються загальним відділом апарату райдержадміністрації у день їх надходження.

Після реєстрації корпії актів виконавчих комітетів місцевих рад, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади спочатку передаються до юридичного відділу апарату райдержадміністрації для здійснення правової експертизи, після чого - у відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації для подальшого аналізу і використання в роботі.

Зазначені документи після їх опрацювання передаються відділом організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації до архіву апарату райдержадміністрації.

107. Юридичний відділ апарату райдержадміністрації за результатами правової експертизи актів виконавчих органів Полонської міської, Понінківської селищної рад об’єднаних територіальних громад, сільських рад з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади складає щомісячні аналітичні довідки щодо дотримання вимог чинного законодавства, які після розгляду головою райдержадміністрації надсилаються відповідним органам місцевого самоврядування для усунення виявлених порушень, а також загального відділу та відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації для здійснення контролю за своєчасністю вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

Виконавчі комітети Полонської міської, Понінківської селищної рад об’єднаних територіальних громад, сільських рад протягом місяця з дня отримання інформації про виявлені порушення направляють до районної державної адміністрації інформацію про їх усунення.

У випадку не усунення в установлений термін виявлених порушень юридичний відділ апарату райдержадміністрації, за дорученням заступника голови районної державної адміністрації, готує проект розпорядження голови районної державної адміністрації про скасування незаконного рішення виконавчого органу місцевого самоврядування.

Розпорядження голови районної державної адміністрації про скасування рішення виконавчого органу місцевого самоврядування, прийнятого з порушенням вимог чинного законодавства, доводяться до відома відповідних органів місцевого самоврядування в установленому порядку.

108. Діяльність виконавчих комітетів Полонської міської, Понінківської селищної рад об’єднаних територіальних громад, сільських рад з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади перевіряється також шляхом проведення перевірок.

Порядок, періодичність і терміни проведення перевірок визначаються головою районної державної адміністрації.

Уразі потреби за розпорядженням голови районної державно адміністрації можуть проводитися позапланові перевірки.

Термін проведення перевірки не повинен перевищувати 5 робочих днів. Продовження цього терміну допускається з дозволу голови районної державної адміністрації.

За результатами перевірки діяльності виконавчого комітету Полонської міської, Понінківської селищної рад об’єднаних територіальних громад, сільських рад складається акт за підписом осіб, які проводили перевірку. Оригінал акта подається на розгляд голові районної державної адміністрації, а копія акта передається виконавчому комітету, робота якого перевірялась.

Результати перевірки роботи виконавчого комітету розглядаються на його засіданні, а у разі потреби виносяться на розгляд сесії місцевих рад.

Про прийняте рішення або вжиті заходи за результатами перевірки міський, селищний, сільські голови зобов’язані у тижневий термін повідомити голову районної державної адміністрації.

Голова районної державної адміністрації у тижневий термін розглядає результати перевірки і вживає заходів для усунення порушень чи зловживань.

109. З метою реалізації функції контролю, яка полягає у поданні інформації про виконання повноважень, на вимогу обласної державної адміністрації районна державна адміністрація надсилає інформацію про виконання наданих законодавством повноважень, структурні підрозділи адміністрації та територіальні органи - інформацію про стан виконання покладених на них завдань у процесі реалізації державної політики у відповідних сферах.

110. З метою забезпечення прозорості у роботі райдержадміністрації, об’єктивної оцінки реальної ситуації в районі, прийняття районною державною адміністрацією ефективних управлінських рішень здійснюється оперативне інформування органів виконавчої влади, населення про події у різних сферах життя району.

111. Інформація про найважливіші події, явища і тенденції у суспільно-політичному, соціально-економічному та культурному становищі району передається до 13.00 години кожного робочого дня райдержадміністрацією до управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації для узагальнення.

112. Для висвітлення актуальних питань суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного життя району, області і країни за участю керівництва районної державної адміністрації проводяться прес-конференції, брифінги, «гарячі» телефонні лінії, телезустрічі у прямому ефірі, інтерв’ю тощо.

Створено та постійно оновлюється Веб-сайт райдержадміністрації.

Представники засобів масової інформації запрошуються на наради, інші заходи за участю керівництва районної державної адміністрації.

113. З метою здійснення з боку облдержадміністрації ефективного контролю за діяльністю райдержадміністрацій, відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації надсилає до організаційного відділу апарату облдержадміністрації копії планів роботи (перспективних, поточних) на третій день після їх затвердження; перелік основних заходів, які проводитимуться райдержадміністраціями у наступному місяці – за 10 днів до початку зазначеного місяця.

114. Копії розпоряджень голів та протоколів засідань колегій районних державних адміністрацій надсилаються в електронному вигляді на електронну адресу обласної державної адміністрації ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ) щомісячно до 10 числа наступного за звітним періодом для подальшого надсилання по локальній мережі юридичному та організаційному відділам апарату обласної державної адміністрації.

Порядок користування служ­бовими приміщеннями

в апараті райдержадміністрації

115. Чергування в районної державній адміністрації здійснюється у робочий час: з 08.00 до 13.00, з 17.00 до 20.00 відповідальними черговими, з 20.00 до 08.00 сторожами - двірниками на центральному вході до адмінбудинку.

У вихідні та святкові дні чергування в районній державній адміністрації здійснюється: з 08.00 до 14.00, з 14.00 до 20.00 відповідальними черговими, з 20.00 до 08.00 – сторожами - двірниками на центральному вході до адмінбудинку.

116. Робочі кімнати структурних підрозділів апарату, у яких зберіга­ються документи з питань основ­ної діяльності районної державної адміні­страції, грошові та знач­ні матеріаль­ні цінності, на неробочий час здаються під охорону. Робота у цих кімнатах у позаробочий час може проводитись з дозволу керівника відповід­ного структурного підрозділу апарату або керів­ництва адміністрації.

117. Винесення майна з приміщень, які перебувають у користуванні райдержадміністрації, перенесення майна з однієї робо­чої кімнати в іншу про­водиться лише з дозволу начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдерж­адміністрації або ма­теріально-відповідальної особи за таке майно.

Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється за працівни­ками, які в них працюють. Працівники апарату адміністрації несуть відпові­дальність за збереження і правильність користування закріпленим майном, при звільненні з роботи здають його матеріально-відповідальній особі, про що роб­ляться відпо­відні відмітки в обхідному аркуші.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації

118. Матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації проводиться відділом фінансово-господарського забезпе­чення апарату адміністрації.

119. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату здійс­нює заходи по утриман­ню в належному стані службових приміщень, забез­печенню поточного та капітального ремонтів, придбанню та ремонту меблів, обладнання, оргтех­ніки, виготовленню друкованої продукції, забезпеченню працівників апа­рату канце­лярським приладдям, папером, телефонним зв’язком тощо, сприяє структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконкомам рад у вирішенні цих питань.

120. Транспортне обслуговування діяльності районної державної адмі­ністрації здійснюється на договірних засадах.

Керівник апарату

адміністрації А.Кашперська

 


 

 

***

Розпорядження голови Полонської районної державної адміністрації від 13.04.2017 року №114/2017-р "Про внесення змін до регламенту Полонської районної державної адміністрації"