Районна програма розвитку сільських територій  на 2013 –2018  роки розроблена на виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року , затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 року №1158, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна влада " затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 №1724-р.

 

1. Загальні положення

Ця Програма спрямована на створення сприятливих умов життєдіяльності сільського населення і містить правові, організаційні та економічні заходи, щодо їх забезпечення. Програма сприятиме координації зусиль місцевих органів виконавчої влади, відповідальних за розвиток галузей соціальної сфери, з метою подолання занепаду і забезпечення розвитку села та відкриває можливість місцевим органам виконавчої влади реалізовувати власні програми і проекти соціального розвитку сільських територій з використанням різних джерел фінансування.
 
2. Мета Програми

Основною метою програми на 2013 - 2018 р.р. є:
підвищення рівня добробуту  і якості життя мешканців сільських територій; розвиток кооперації,підприємництва та ринкової інфраструктури в сільській місцевості; збереження селянства,як носія української ідентичності,культури та духовності; поліпшення демографічної  ситуації; розвиток соціальної сфери села; об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території сільських населених пунктів в напрямку стійкого економічного розвитку території, підвищенню стандартів життя, модернізації інфраструктури.

3. Шляхи і способи розв’язання проблеми
Розвиток соціальної сфери села забезпечується шляхом:
визначення конкретних проблем, що стримують розвиток кожної окремої сільської територіальної громади та сільського населеного пункту;
залучення на паритетних добровільних умовах до розвитку сільських територій суб’єктів підприємництва, що здійснюють свою виробничу та іншу комерційну діяльність у сільській місцевості, або ж за рахунок продукції, виробленої в сільській місцевості;
сприяння концепції виробництва сільськогосподарської продукції та розширення заготівельної інфраструктури в особистих селянських господарствах шляхом формування кооперативних об'єднань.
спрямування фінансових потоків на розбудову соціальної інфраструктури сільських територіальних громад, що мають позитивні тенденції розвитку та більшу кількість сільських жителів;
забезпечення надання в сільській місцевості якісних освітніх та медичних послуг;
забезпечення розвитку матеріально-технічної бази спортивних об’єктів на селі та створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом;
здійснення заходів по реконструкції та ремонту приміщень та створення у сільських закладах культури умов для всебічного розвитку особистості.
4. Завдання і заходи Програми
Основними завданнями Програми є:
створення організаційно-правових та соціально-економічних умов для комплексного розвитку сільських територій;
       зростання зайнятості сільського населення шляхом створення робочих місць та підвищення рівня доходів сільського населення до рівня не нижче середнього в галузях економіки району;
        посилення мотивації сільського населення до розвитку кооперації, підприємництва у сільській місцевості як основної умови підвищення рівня життя населення;
створення екологічно безпечних умов для життєдіяльності населення, збереження навколишнього природного середовища та раціонального   використання природніх ресурсів;
 поліпшення соціальної інфраструктури, спроможної задовольняти різноманітні потреби сільського населення;
запобігання занепаду сільських населених пунктів, розширення можливостей сільських громад у розв’язанні проблем життєдіяльності населення.

5. Очікувані результати виконання Програми.
За результатами виконання Програми передбачається:
підвищення рівня ефективної зайнятості сільського населення;
забезпечення розвитку освіти, медичного обслуговування, культурно-дозвільної діяльності та фізичної культури і спорту у сільській місцевості;
істотне поліпшення інженерної мережі сільських населених пунктів:
поліпшення екологічної ситуації сільської місцевості.
6.Обсяги та джерела фінансування  Програми
   Фінансування  здійснюється у межах видатків ,передбачених у місцевих  бюджетах ,та за рахунок коштів  інших джерел , не передбачених чинним законодавством .Обсяг фінансування   програми  визначається щороку ,виходячи з конкретних  завдань
та реальних можливостей .
Запланований  обсяг фінансування  програми  становить 250.0 тис грн., тому числі :
- з районного бюджету -250.0 тис .грн

№ п/п Зміст заходу Відповіда
льні
виконавці Термін реалізації Вартість Джерела
фінансування Очікуваний результат
 Створен
ня   сільсько
господар
ських 
обслуговуючих
копер
тивів Управлін
ня  агропромислового
розвитку
райдержад
міністрації   Районний бюджет Інші джерела Зменшення
кількості незайнятого сільського населення,
покращеня якості життя сільського
населення
1   2013 50,0 50,0 - 
   2014 50,0 50,0 - 
   2015 25,0 25,0 - 
   2016 50,0 50,0 - 
   2017 20,0 20,0 - 
   2018 55,0 55,0 - 

 

7. Оцінка тенденцій економічного розвитку сільських територій
Сільська місцевість Полонського району  має 1селищну та 17 сільських рад. Загальна чисельність сільського населення  станом на 01.01.2013 року становить – 16,4 тис. осіб, 36 % від усього населення району.
Кількість сільських населених пунктів району – 45
Особистих селянських господарств – 20,0 тис. од.

На даний час в районі в галузі сільського господарства функціонує  60 суб’єктів господарювання, а саме: сільськогосподарські товариства - 2, сільськогосподарські виробничі кооперативи – 2, селянсько - фермерські господарства – 46, інші - 10.

Загальна площа землі в обробітку по всіх категоріях господарств  - 46,5 тис.га. Сільськогосподарські підприємства використовують 33,1 тис.га (77 %), громадяни використовують 10,1 тис.га (23%).

В структурі сільськогосподарського виробництва 67 % займає рослинництво, 33% - тваринництво. Основний напрямок галузі рослинництва – вирощування зернових та технічних культур; в тваринництві : молочне та мясне  скотарство та розведення свиней.

По всіх категоріях господарств в 2012 році зібрано зернових та зернобобових культур  140,1 тис. т при середній урожайності 57,1 ц/га.

Станом на 1.01.2013р. поголів’я ВРХ по всіх категоріях господарств становить 13,8 тис., в т.ч. господарства населення – 7,2 тис. гол.(52%), в т.ч. корів 6,9 тис.гол. в т.ч. господарства населення – 4,3 тис.гол (62%) , свиней 15,6 тис. гол., в т.ч. господарства населення – 9,6 тис.гол. (62%)

У сільській місцевості району нагромадилось багато соціально-економічних проблем. Найгостріші серед них – безробіття та бідність, що зумовлюють трудову міграцію сільського населення, занепад соціальної сфери, поглиблення демографічної кризи.

Проблемним питанням в сільському господарстві району залишається низький рівень заробітної плати.

Середньомісячна заробітна плата в агропромисловому комплексі за 2012 рік становить 1600,3 грн., що становить 59 % до середньої заробітної плати по галузях економіки області (2728 грн.).

За 2012 рік укладено договорів оренди земельних часток (паїв) з 10862 чол., на суму 23,1 млн.грн.

Середній відсоток орендної плати становить 3,25 %, що більше на 0,25% до минулого року .

8. Основні напрямки Програми

8.1 Розвиток сільської кооперації, створення сільськогосподарських обслуговуючих та виробничих кооперативів:
В районні функціонує 2 СВК(СВК «Лабунський» с.Н.Лабунь та СВК «Зоря»с.Котелянка),сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Котелянський»,кооператив по виробництву молока СВК «Молоко -Країна» .
СВК «Лабунський»є одне з найкращих сільськогосподарських підприємств району,в обробітку знаходиться більше 4,0 тис га землі.Валовий збір зернових у 2012 році склав8,8 тис.тон,при урожайності42,9 ц/га.Значна увага  в господарстві приділяється розвитку галузі тваринництва ,так в господарстві утримується 2,5тис.гол ВРХ,т.ч.0,8тис .гол.корів,поголів’я свиней-1,7тис.гол,овець-0,4тис.гол.Виробництво мяса складає 481т,реалізація 443т,вироблено молока-2,7тис тон.
В обробітку СВК «Зоря» знаходиться більше1,0тис га.га землі, валовий збір зернових складає 2,8тис .т при урожайності 40,7ц/га.В господарстві утримується 0,9тис.гол.ВРХ,в т.ч.0,2тис.гол корів,поголів’я свиней-0,9тис.гол.Виробництво мяса складає 200т,реалізація -214т,вироблено молока-622т.
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Котелянський» створений в 2002році.Основні види діяльності:випічка хліба,послуги млина,громадське харчування,магазин.Головою кооперативу є Тишинський О.І.В кооперативі працює 9чоловік. Обсяг послуг  наданих у 2012році становить 475,1тис.грн.
Кооператив по виробництву молока СВК»Молоко-Країна» створений у2012році.В кооператив 915членів,в оренді 1232 корови.Вироблено  молока в 2012 році -3194тонн.
Велику роль  у розвитку  аграрної економіки  району відіграють особисті селянські господарства,яких   нараховується  20,0тис.од .   Значна  кількість  дрібних  і середніх господарств мають обмежені можливості для первинної обробки  та зберігання зібраного врожаю. Продукція господарств населення  на ринку часто має низьку конкурентну спроможність через неможливість  формування достатньо великих за обсягами партій належної якості. Через це втрачаються  можливі доходи селян.
Крім того, на сьогодні, важливим є питання  щодо формування цивілізованих  ринкових відносин на селі, а не ринкової стихії, коли створюється благополуччя  одних за рахунок інших, тому назріла необхідність захистити товаровиробників  від  посередницьких структур.   Найефективнішим  в таких умовах  буде створення самими товаровиробниками   кооперативних структур. Саме кооперативи дадуть можливість  включити вироблену  фермерськими  та селянськими господарствами  продукцію в  активний економічний обіг, підвищити вартість продукції, а також покращити якість і безпечність  сільськогосподарської продукції. А це, в свою чергу,  позитивно вплине на соціальний розвиток сільських територій, сільських громад та якість життя сільського населення.Для цього необхідно здійснити ряд організаційних та практичних заходів, а саме: сприяння концентрації виробництва сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах шляхом формування кооперативних об’єднань; забезпечення  матеріально-технічної бази обслуговуючих кооперативів; розширення інфраструктури аграрного ринку.
Протягом 2013-2018року  планується створити 9 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів:

 
       Роки Кількість кооперативів Загальний обсяг  фінансування (тис. грн.)
                     Джерела фінансування
   Державний бюджет (тис. грн.)
 Обласний бюджет (тис. грн.)
 Районний бюджет (тис. грн.)

2013 1 50 - - 50
2014 2 50 - - 50
2015 1 25 - - 25
2016 2 50 - - 50
2017 1 20 - - 20
2018 2          55 - - 55
Разом 9 250 - - 250
Див.Дод.1


Заходи:
- надання організаційної підтримки при створенні кооперативів;
- стимулювання процесів самоорганізації сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності на кооперативних принципах;
- створення належних умов для зменшення кількості посередників між виробниками і кінцевими споживачами сільськогосподарської продукції за рахунок створення кооперативів;
- наукове – методичне забезпечення розвитку сільськогосподарської кооперації.

        8.2. Розвиток медичного обслуговування
- З метою забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я та  враховуючи демографічну ситуацію, в районі проведено реформування медичної галузі на засадах  сімейної медицини, а також оптимізацію мережі центрів первинної медико – санітарної допомоги.
В подальшому  першочергова увага буде приділятися:
       - реалізації державної політики щодо поліпшення демографічної ситуації в сільській місцевості;
       - наданню оздоровчо-профілактичної та медичної допомоги населенню;
       - створенню належних виробничих і побутових умов, забезпеченню дотримання вимог техніки безпеки та виробничої санітарії;
       - забезпеченню функціонування на селі системи надання медичної допомоги населенню на основі пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;
       - подальшому оснащенню  амбулаторій загальної   практики сімейної медицини обладнанням та санітарним автотранспортом;
       - активізації виїзної форми роботи з метою наближення як первинної, так і високоспеціалізованої медичної допомоги до сільських мешканців;
        - підвищенню якості необхідних реабілітаційних послуг, що надаються інвалідам та дітям-інвалідам з числа сільського населення, а також послуг, пов’язаних з їх транспортуванням до реабілітаційних закладів.
     В районі в сільській місцевості функціонує 26 ФАПів і 7 амбулаторій ЗП/СМ. Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоровя є низька матеріаль-технічна база, що не відповідає табелям оснащення, дефіцит лікарських кадрів (укомплектованість лікарськими кадрами складає 80 %), недостатність фінансування, зокрема видатків на медикаменти, капітальні ремонти.            Планується в 2014 році за кошти обласного бюджету здійснити реконструкцію приміщення для Новоселицької амбулаторії. Вартість реконструкції складає 2 млн. 860 тис.грн.
Заплановано  в 2016 році  проведення капітального ремонту  ФАП  в с.Котюрженці   на  сумі 10 тис грн. з місцевого  бюджету .


8.3 Покращення показників зайнятості сільського населення, розвиток зеленого туризму та підприємництва:
Реалізуючи державну політику щодо розвитку малого підприємництва в районі проводиться робота, щодо розвитку народних промислів та ремесел. Так на базі районного центру зайнятості протягом 2012 року було проведено 12 семінарів на тему зеленого туризму в яких прийняло участь 164 безробітні особи.
Розроблено методичні рекомендації особам, що прагнуть надавати послуги у сфері сільського зеленого туризму «Допомога початківцям у сільському зеленому туризмі (започаткуванні власної справи)».
Для популяризації діяльності населення району у наданні послуг у сфері сільського зеленого туризму написано статтю у газету «Новий шлях» - «Сільський зелений туризм як засіб економічного розвитку українського села,

Заходи:

- стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу;
- розвиток виробничої та соціальної сфери в сільській місцевості;
- розширення сфери зайнятості шляхом збільшення  кількості робочих місць галузі переробки та зберігання продукції, надання побутових та інших видів несільськогосподарської діяльності;
- створення умов для продуктивної зайнятості сільських жителів на основі ефективного використання природо ресурсного потенціалу села.

На протязі 2013 – 2018 р.р. в галузі сільського господарства буде створено 27 робочих місць. Основним джерелом створення робочих місць в сільській місцевості реєстрація нових скбєктів господарювання.

8.4 Будівництво та капітальний ремонт доріг:

На ремонт доріг в сільській місцевості передбачено 1498,5 тис.грн., за рахунок коштів державної субвенції для Полонського району, державної субвенції для місцевих бюджетів, бюджету сільських рад та коштів орендарів земель.


8.5 Розвиток освіти
У сфері розвитку освіти робота буде спрямовуватися на:
оптимізацію та вдосконалення мережі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів відповідно до потреб і запитів мешканців сільських територій;
здійснення капітальних та поточних ремонтів освітніх навчальних закладів у сільській місцевості;
забезпечення ефективного функціонування освітніх округів;
створення умов для надання якісних освітніх послуг відповідно до державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
 забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо обов’язкової дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку;
упровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій;
організація безоплатного підвезення шкільним автобусом до місць навчання, роботи і додому учнів та педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності;
зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, що функціонують у сільській місцевості;
проведення профорієнтаційної роботи серед учнів старших класів з метою усвідомленого вибору професії для подальшої роботи в аграрному секторі.
Фінансування зазначених напрямків буде здійснюватись за рахунок не заборонених чинним законодавством джерел фінансування.
Джерела фінансування (видатки розвитку), тис. гривень
Джерела
фінансування Роки Всього
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Районний бюджет 85,0 53,0 428,6 260,0 100,0 100,0 1026,6
Обласний 300,0 - - - 1500,0 1500,0 3300,0
Кіотський протокол - 3500,0 - - - - 3500,0
Державний Бюджет - 20875,0 - - - - 20875,0
Інші джерела  - - - - - 50,0 50,0
Всього 385,0 24428,0 428,6 260,0 1600,0 1650,0 28751,6
     Див.Дод.2   
 


8.6 Розвиток   культурно –дозвільної діяльності в сільській місцевості ,збереження і розвиток традиційної культури району
У сфері культури   передбачається: 
           - забезпечити подальший розвиток закладів культури шляхом запровадження нових форм їх діяльності;
          - сприяти широкому доступу до зазначених закладів сільських жителів з наданням пільг малозабезпеченим верствам;
          - сприяти збереженню та активному пропагуванню історико-культурної спадщини, відродженню та охороні об’єктів історичної та культурної спадщини сільських територій;
          - поліпшити кадрове забезпечення закладів культури;
           - зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району; 
          - забезпечити виконання державних, обласних та районних програм у сфері культури в частині обслуговування сільського населення.
Програма передбачає витрати на ремонт 12 закладів культури в сумі 1796тис. грн. з бюджету сільських рад та коштів орендарів.

 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Капітальний ремонт закладів культури, тис.грн. 113,0 363,0 20,0 50,0 - 1250,0

Див.Дод.3

8.7. Розвиток фізичної культури та  спорту
       У сфері фізичної культури і спорту заходи Програми розвитку Полонського району будуть спрямовані на:
 забезпечення сільських територій спеціалістами по фізкультурі і спорту;
      сприяння фінансовому забезпеченню фізкультури і спорту з бюджетів усіх рівнів  (позабюджетних) до рівня середніх державних показників та поступовому введенню інструкторів з фізичної культури і спорту при селищній та сільських радах;
       розвиток пріоритетних видів спорту, які є традиційними в районі, проведення районних та участь у обласних змаганнях та  спартакіадах  для сільських жителів;
       створення умов для занять фізичною культурою за місцем проживання та у місцях масового відпочинку шляхом впорядкування та покращення стану спортивних споруд району;
       зміцнення матеріально-технічної бази районної ДЮСШ ВФСТ «Колос» та розширення  її мережі в селах району.
  Джерела  фінансування (видатки розвитку ) тис .грн

п/п Джерела
фінансування                      Роки
  Всього 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Обласний бюджет 600,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 350,0
2.  Сільські
бюджети 22,0 7,0 15,0 - - - -
 Всього 622 57,0 65,0 50,0 50,0 50,0 350,0
Див.Дод.4
8.8.Поліпшення освітлення вулиць, забезпечення сіл газифікацією та водопостачанням.

            Програмою передбачено витрати на освітлення вулиць сільських територій в сумі 866,5 тис.грн. Будівництво підвідних газопроводів до с.Онацьківці -620тис грн. та до с. Микулин-296тис.грн.  за рахунок коштів державного бюджету. Будівництво водопроводу, с.Кустівці Полонського району на суму  705,2 тис. грн. за рахунок коштів  державного бюджету ( за умови фінансування).

Дод.1 Потреба в коштах на створення сільськогосподарських  обслуговуючих кооперативів,тис грн..


п/п Заходи                               Роки
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всього
1. Створення  обслуговуючого  кооперативу 50,0  25,0   55,0 130,0
2. Створення кооперативу з обробітку землі та збирання врожаю    50,0   50,0
3. Створення багатофункціональних
кооперативів     20,0  20,0
4. Створення кооперативу по наданню комунальних послуг населенню  50,0     50,0
 Всього 50,0 50,0 25,0 50,0 20,0 55,0 250,0

Дод.2 Потреба в коштах  на розвиток  освіти ,тис .грн.


п/п Назва заходу                     Роки
  Всього 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Заміна котла та циркуляційного  насоса у Кустовецькій ЗОШ І-ІІІступенів 37,0 37,0     
2. Ремонт теплотраси ,заміна  котла і циркуляційного насоса Великокаленицької ЗОШ І-ІІІступенів 48,0 48,0     
3. Придбання нового шкільного автобуса для Котелянської ЗОШ
І-ІІІступенів 300,0 300,0     
4. Капітальний ремонт приміщень НовоселицькогоНВК та Кустовецької ЗОШ І-ІІІступенів 3500,0  3500,0    
5. Заміна димохода Котюрженецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 53,0
  53,0    
6. Добудова  приміщення Новолабунської ЗОШ І-ІІІ ступенів 20875,0  20875,0    
7. Приведення сільських навчальних  закладів у  належний протипожежний стан 200,0   200,0   
8. Капітальний ремонт  покрівлі Понінківського НВК 53,6   53,6   
9. Добудова нового приміщення  БраженецькогоДНЗ 175,0   175,0   
10. Капітальний  ремонт майстерні Великоберезнянської ЗОШ  І-ІІІ ступенів 160,0    160,0  
11. Оновлення навчально-матеріальної  бази  навчальних  закладів 100,0    100,0  
12. Впровадження новітніх енергозберігаючих технологій 1500,0     1500,0 

13. Заміна котлів на нові  з більшим ККД 100,0     100,0 
14. Роботи по впровадженю новітніх енергозберігаючих технологій  1500,0      1500,0
15. Оновлення навчально-матеріальної бази навчальних закладів 150,0      150,0
 Всього 28751,6 385,0 24428 428,6 260,0 1600,0 1650,0

Дод.3 Потреба в коштах на розвиток закладів  культури,тис грн.
№ Заходи
                       Роки
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 Разом
1 Ремонт будинку культури с.Сасанівка      200,0 200,0
2 Капітальний  ремонт клубу с.Фадіївка,
с.Кіпченці 50,0   50,0   100,0
3 Ремонт клубу с.Коханівка
с.В.Каленичі
(заміна вікон )  28,0

28,0     56,0
4 Ремонт клубу
с.Адамів  100,0     100,0
5, Ремонт клубу с.Шкарівка  100,0     100,0
6 Ремонт будинку культури с.Микулин  40,0     40,0
7 Поточний ремонт будинка культури с.Білецке   20,0    20,0
8 Капітальний  ремонт будинку культури с.Онацьківці      250,0 250,0
9 Капітальний ремонт будинку культури смт.Понінка      800,0 800,0
10 Капітальний ремонт будинку  культури с.Кустівці 60,0      60,0
11 Капітальний ремонт клубу с.Блидні
с.Черніівка  20,0


30,0     50,0
 12 Капітальний ремонт будинку
Культури с.Прислуч  17,0     17,0
 Ремонт приміщення бібліотеки с. Новолабунь 3,0      3,0
 Всього 113,0 363,0 20,0 50,0 - 1250,0 1796,0

Дод.4 Потреба в коштах  на розвиток фізичної культури та спорту, тис грн.

п/п Заходи                     Роки
  Всього 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Реконструкція місцевого стадіону в смт.Понінка 600,0 50,0 50,0 -50,0 50,0 50,0 350,0
2. Реконструкція стадіону в с.Новоселиця 10,0  10,0    
3. Облаштування спортивної  волейбольної площадки  вс.Любомирка 5,00  5,00    
4 Придбання костюмів для футбольної команди с.Новолабунь 7,00 7,00     
 Всього 622,0 57,0 65,0 50,0 50,0 50,0 350,0
                                                                                               ПРОЕКТ
Україна
Полонська Районна Рада 

Рішення
______сесії
____________скликання

від “     ”                   2013   р.            №_________
м. Полонне

Про Програму розвитку сільських
територій Полонського району
на 2013-2018 роки

 Розглянувши подання голови Полонської районної державної адміністрації та керуючись  пунктом 16 частини 1  статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку сільських територій Полонського району на 2013-2018 роки (далі-Програма, додається).

2. Управлінню фінансів райдержадміністрації щорічно передбачати кошти на фінансування заходів Програми.

3. Управлінню агропромислового розвитку  райдержадміністрації здійснювати координацію роботи з виконання завдань  та заходів Програми.

4. Районній держаній адміністрації щорічно інформувати районну раду  про хід виконання Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради    та постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку і комунального господарства .

 

Голова ради                   В. Пилипяк